Definíciók
Clear Translations Bt.
Clear Translations Szolgáltató és Fordító Betéti Társaság
Székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 13.A 2/3.
Bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-06-782964
Adószám: 28182423-2-43
Megbízott
a Clear Translations Bt.
Megrendelő
a Clear Translations Bt. cégtől a Clear Translations Bt. által nyújtott valamely Szolgáltatás elvégzését megrendelő fél.
Felek
a szerződéses jogviszonyunkban együttesen a Clear Translations Bt. mint Megbízott, és az Ön mint Megrendelő.
Szolgáltatás
a Clear Translations Bt. által elvégzendő és vállalt tevékenységek (fordítás, lektorálás, lokalizálás, terminológia készítése, szöveggondozás stb.).
Szerződés
az Ön Megrendelését és annak a Clear Translations Bt. általi elfogadását, valamint az ezekkel kapcsolatos feltételeket rögzítő jogi dokumentum. Szükség esetén a Megrendelővel egyedi szerződést köthetünk.
Forrásanyag
bármely elektronikus vagy írott formában, illetve szóban átadott anyag, átvett adathordozó vagy forrásmegjelölés, amelyet a Megrendelő a Szolgáltatás elvégzéséhez a Clear Translations Bt. rendelkezésére bocsát, és azt a Clear Translations Bt. elfogadja.
Lefordított anyag
bármely elektronikus, írott vagy szóbeli, a hordozótól független, a Felek megállapodásának megfelelő dokumentum vagy közlés, amelyet a Clear Translations Bt. a munkavégzés eredményeként a Megrendelőnek leszállít.
A szolgáltatás teljesítése
a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatás a Megrendelésben vállalt határidőn belüli elvégzése.
Számla
az elvégzett munka ellenértékéről kiállított bizonylat. Eseti elszámolás és teljesítés esetén a Megrendelésben meghatározott munkáról, havi/összesítő elszámolás és teljesítés esetén pedig a tárgyhónapban/tárgyidőszakban elvégzett munkáról számlázóprogram segítségével vagy egyéb módon a teljesítéssel egyidejűleg vagy előre meghatározott időpontban kiállított számla.
Késedelmes fizetés
A Számlában meghatározott fizetési határidőn túli fizetés.
Általános rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek című dokumentum a Clear Translations Bt. szerződéses viszonyainak általános szabályait tartalmazza. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Clear Translations Bt. a szerződéses viszonyaiban ezt a szabályzatot jogosult és köteles alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek minden egyes rendelkezése önállóan és külön rendelkezésként is, és együttesen is értelmezendő. Amennyiben egy vagy több rendelkezés bármely okból jogszabályba ütközik vagy nem hajtható végre, a többi rendelkezés vagy rész továbbra is érvényes és hatályos marad.
A Clear Translations Bt. vállalja, hogy a Szolgáltatást a Megrendelésben vállalt határidőben teljesít. Amennyiben valamilyen teljesítési akadály lép fel, a Clear Translations Bt. előzetesen egyeztet annak a kiküszöbölésére, illetve a teljesítés átütemezésére.

A Clear Translations Bt. nem felelős a vis maior (pl. természeti csapás, haláleset, háborús körülmény stb.) vagy bármely olyan ok vagy körülmény miatt bekövetkezett késedelemért, hibáért vagy hiányért, amely a Clear Translations Bt. ráhatásán kívül eső okból következett be.

A Clear Translations Bt. általi szabályszerű teljesítést és továbbítást követően a Megrendelés továbbítása vagy szállítása kapcsán fennálló kockázatok a Megrendelőt terhelik.

A teljesített szolgáltatást a Clear Translations Bt. a Megrendelésben foglaltak szerint, de jellemzően e-mailben teljesítheti.
A Számla kiállítása eseti elszámolás és teljesítés esetén a Megrendelésben meghatározott munkáról, havi/összesítő elszámolás és teljesítés esetén pedig a tárgyhónapban/tárgyidőszakban elvégzett munkáról számlázóprogram segítségével vagy egyéb módon a teljesítéssel egyidejűleg vagy előre meghatározott időpontban kiállított számla.

A számla kiküldése e-mailben, PDF-csatolmányként – a Megrendelő kérésére emellett kinyomtatva, postai úton is – történik. A számlát a megállapodásnak megfelelően, külön megállapodás hiányában 15 napon belül, átutalással kell kifizetni.
Késedelmes fizetés esetén a Clear Translations Bt. írásbeli felszólítást küld újabb határidő megjelölésével és a jogi út kilátásba helyezésével. Eredménytelen felszólítás esetén a Clear Translations Bt. fenntartja a jogot a következőkhöz:
  • A Ptk. (1957. évi IV. törvény) szerinti késedelmi kamat felszámolása és kiszámlázása, gazdálkodó szervezetek esetében a Ptk. 301/A § figyelembe vételével.
  • A Megrendelő felé a további munkavégzés felfüggesztése a Számla kiegyenlítéséig.
  • Kártérítési felelősségi körében – a késedelmi kamat fizetési kötelezettségén túl – a Megrendelő felelőssége bármely olyan bírság vagy kamat kifizetése, amely a Clear Translations Bt. olyan adótartozásával kapcsolatban lép fel, amely a Megrendelőtől származó, a Számlán szereplő díj megfizetésével kapcsolatos késedelméből származik.
Vonatkozó jogszabályok
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Magyarországon mindenkor hatályos és érvényes jogszabályok, különösen a Ptk. (1997. IV. tv.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. Tv., az adatvédelmi, adózási és számviteli jogszabályok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégtörvény (2006. évi V. tv.) stb. alapján értelmezendők, és a Megrendelő a Clear Translations Bt.-vel együtt ezek érvényességét elfogadja.
A bizalmas információk megőrzése, titoktartás
A Felek szerződéses kapcsolatukra és az azt követő időtartamra vonatkozóan is kölcsönös személyes és üzleti titoktartási kötelezettségben állapodnak meg.

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Felek jogszabályi kötelezettségük vagy hatósági felhívás alapján adnak ki a kötelező és szükséges mértékben információt, így ez semmilyen jogi igény támasztására nem ad okot vagy jogalapot.

Bizalmasnak tekintendő bármely olyan információ, amelyet a Felek szerződésük kapcsán egymás tudomására hoznak, és a bizalmas kezelésüket kifejezetten, írásban kérik, illetve, ha az információ nem köztudott.
Szerzői jog és a szellemi tulajdon védelme
Egyéb kifejezett megállapodás hiányában a Clear Translations Bt. által, cégen belül, a Megrendelő megbízásából elkészített szellemi termékek szerzői joga vagy a lefordított anyag fordítói szerzői joga a Megrendelő tulajdona.

A Clear Translations Bt. megbízásából készült szellemi termék szerzői joga vagy a lefordított anyag fordítói szerzői joga a Clear Translations Bt. tulajdona marad, amely jog a változtatás jogára is kiterjed.

A Clear Translations Bt. részben vagy egészben felhasználhat, értékesíthet vagy újra értékesíthet bármely olyan megírt, megalkotott, szerkesztett, lefordított stb. anyagot vagy felvételt, amelyre nem vonatkozik a Megrendelői szerzői jog vagy a Titoktartási törvény, illetve amely nem tartalmaz bizalmas információkat és nem képezi ilyen információk részét.

A szellemi tulajdon védelmét szolgáló jogok: a vonatkozó törvény szerinti vagy azokhoz kapcsolódó jogok (pl. szabadalom, szerzői jog, adatbázishoz kapcsolódó jog, bejegyzett dizájn, dizájnhoz kapcsolódó jog, védjegy, terméknév, szolgáltatásnév, cégnév, illetve bizalmas információk), és minden olyan egyéb jog, amely ipari vagy szellemi tulajdonhoz kapcsolódik, bejegyzéssel vagy anélkül, a rá vonatkozó összes egyéb joggal együtt.
A személyes adatok védelme és az adatvédelmi irányelvek
Ügyfeleink személyes adatainak védelme kiemelten fontos a számunkra. Ennek érdekében a törvényileg kötelező és a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatokon és mértéken kívül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk és/vagy tárolunk.

Az adatvédelmi irányelveket részletesen a különálló Adatvédelmi Irányelvek című dokumentum tartalmazza, melyek mindenkori legfrissebb verziója az adatvédelem oldalon érhető el.
A Clear Translations Bt. garanciavállalása és felelősségének korlátozása
A Clear Translations Bt. garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a lefordított anyag a szándékai és az ellenőrzési folyamataiból eredő gondossága miatt megfelel a Megrendelő szerződéses elvárásainak. Ennek ellenére a Megrendelő részéről is elvárt a Megrendelés teljesülésének ellenőrzése.

Amennyiben hibát, hiányosságot talál a megállapodott határidőn belül (ellenkező megállapodás hiányában 3 munkanapon belül), akkor írásban, e-mailen keresztül jelezze azt, hogy a felülvizsgálatot és az esetlegesen szükséges javítást a Clear Translations Bt elvégezhesse.
A Clear Translations Bt. nem tehető felelőssé semmilyen mértékben bármely olyan közvetlen vagy közvetett hátrányért, veszteségért vagy kárért, amely a szerződésszerűen teljesített Szolgáltatással kapcsolatosan éri a Megrendelőt, nem kizárólagosan beleértve a következőket: anyagi kár, üzleti vagy árbevétel vesztesége, presztízsvesztés vagy a jó hírnév romlása.
A Clear Translations Bt. anyagi felelőssége az oldalon nyilvánossá tett Általános Szerződési Feltételek alapján legfeljebb a megrendelés szerinti ár mértékéig terjedhet.
A Megrendelő korlátozása és garanciavállalása
A Megrendelő garantálja, elfogadja és vállalja, hogy a Forrásanyag nem sértő tartalmú, nem obszcén, valamint sem a Forrásanyag, sem a Clear Translations Bt.-től megrendelt munka vagy cselekmény nem sérti sem közvetlen vagy közvetett módon semmilyen harmadik fél szellemi vagy egyéb tulajdonjogát vagy más jogosultságát.
A Megrendelő elfogadja, hogy kártalanítja a Clear Translations Bt.-t (beleértve annak valamennyi dolgozóját, közreműködőjét és alvállalkozóját is) a felmerülés összegéig minden olyan veszteséggel, kárral, sérelemmel és költséggel kapcsolatban, amely a Clear Translations Bt.-nél felmerül a következők esetekben:
  • a Forrásanyag használata során a Clear Translations Bt.-nél bekövetkezett, bármely harmadik fél szerzői jogának vagy szellemi tulajdonjogának a megsértése vagy bármely olyan, a Forrásanyaghoz kapcsolható, harmadik féltől származó, rossz hírnév keltésére vonatkozó vád bekövetkezte,
  • bármely olyan, a Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelése során bekövetkezett szabálysértés esetén, amely a hatályos Adatvédelmi törvény adatkezelési szabályai alá tartozik.
A szerződés megszüntetése
A Clear Translations Bt.-nek jogában áll a Szolgáltatást – kártérítési igénye fenntartásával - egyoldalúan megszüntetni abban az esetben, ha a Megrendelő:
  • Egyoldalúan, előzetes egyeztetés és Megrendelés módosítása nélkül, szándékosan jelentős mértékben megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy a Megrendelésben kért és vállalt feltételeket.
  • A Megrendelést előzetes írásbeli egyeztetés, valamint a Megrendelés kölcsönös megállapodással való módosítása nélkül akár tevőlegesen, akár hanyag módon többszöri alkalommal törli, terjedelmében módosítja, növeli, csökkenti vagy érvényteleníti. A Clear Translations Bt.-nek – a kijavításra és/vagy a szerződéses eljárásra való felhívása, vagy a határidő megjelölésének eredménytelensége esetén – jogában áll a Megrendelőtől a teljes árat követelni levonások vagy beszámítás nélkül.
  • Ha a Megrendelő felszámolás alá vagy csődhelyzetbe kerül, vagy más egyéb módon fizetésképtelenné válik és a Clear Translations Bt.-nek fennálló tartozását nem fizeti meg, vagy hitelezőivel olyan megállapodást köt, amellyel a Clear Translations Bt. mint hitelező elől a fedezetet jogszabálysértően elvonja.
Reklamáció
A Megrendelő jogosult és köteles értesíteni a Clear Translations Bt.-t írásban, a hiba pontos megjelölésével bármely, a megrendelésével kapcsolatos reklamációról, hibáról a Megrendelés szerint, de legkésőbb az átvételt követő 30 napon belül.
Értesítések
A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó minden értesítést írásban kell megtenni, és (a 7.1 pont kivételével) postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként a Megrendelésben vagy a Szerződésesben megjelölt, bejelentett címre kell eljuttatni. Ezen értesítések kézhezvételére minden esetben a következő vonatkozik:
  • a postai úton történő elküldés esetén a postára adást követő ötödik napon belül kézbesítettnek kell tekinteni,
  • személyesen történő kézbesítés esetén kézhezvétel az átvétel időpontja.
Kapcsolatfelvétel